Vol047Gina和服比基尼诱惑26PGina蜜桃社

Vol047Gina和服比基尼诱惑26PGina蜜桃社

劳动不戒,则耗其力。使暖气入腹,必自苏。

乃有紫石英、丹砂吞出洗取,一片动经十数过卖。 临月服之,缩胎易产。

五色者,肝色青,心色赤,脾色黄,肺色白,肾色黑是已。勿使风寒暑湿之邪,乘虚侵袭。

又宜葱刺鼻法、肘后灸法、管吹下部法。知其才智,以军付之,用将之道也。

 乃心虚肾惫,水火不交,精血之府空,荣卫之道涩,致令机关不利,灵巧不开。脉度篇曰∶跷脉者,少阴之别,起于然谷之后,循阴股,入阴,上循胸里,入缺盆。

以上救客忤中恶法及一切卒死,皆可参用。口冷,足肿,腹热,胪胀,泄利无时不觉,脾绝,五日死。

Leave a Reply